IPM Knaagdierbeheersing

IPM Knaagdierbeheersing
Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden te gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren en het personeel aanvullend te scholen. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). De scholing, examens en certificering is gebaseerd op het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK, versie 2.0). Mede op basis van het HIK hebben de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) het certificatieschema aangepast. Het gewijzigde certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is vervolgens  bekrachtigd door het bestuur van de stichting KPMB.
 
Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Overgangsregeling
Om duidelijk te maken hoe en wanneer bedrijven en personen van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen komen is er door de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) een overgangsregeling vastgesteld, die door het bestuur van de stichting KPMB is bekrachtigd.
 
Als nieuwe situatie gaan wij in de overgangsregeling uit van het aantoonbaar met goed gevolg te hebben deelgenomen aan een examen IPM-Knaagdierbeheersing.
In het kader van de bedrijfscertificering geldt een overgangstermijn van 15 maanden. Deze 15 maanden starten vanuit de datum waarop versie 1.0 is vastgesteld, zijnde 22 september 2021. De volledige overgangstermijn omvat 3 maanden om kennis te nemen van het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 door de bedrijven en auditoren en 12 maanden om bij reeds gecertificeerde bedrijven een ‘opvolgingsaudit’’ uit te voeren, zodat de bedrijven voor 1 januari 2023 kunnen beschikken over het bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing. Bij nog niet gecertificeerde bedrijven vindt er een initiële audit plaats op basis van het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0. Houd u rekening met een voorbereidingsperiode van 6 tot 9 maanden. Start dus op tijd, zodat u voor 1 januari 2023 kunt beschikken over het bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing.

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt. Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM rattenbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven. Het eigendomsrecht van het HBR is medio maart 2016 overgedragen van de NVPB op de stichting KPMB. De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.

Het Certificatieschema Rattenbeheersing versie 4.0 vindt u hier en het Interpretatiedocument Rattenbeheersing versie 4.0 vindt u hier.
 
Leden van het Centraal College van Deskundigen
KPMB Voorzitter
KPMB Secretariaat
Ministerie van IenW lid
Ctgb lid
ILT  lid
NVWA lid
KAD lid
CPMV lid
NVPB lid
PLA..N lid
LTO Nederland lid
Dierenbescherming lid
Bureau Erkenningen lid
NVRD lid
Rentokil lid
FD Plaagdierbeheersing lid
Van Eck B.V. lid
UU Faculteit Diergeneeskunde lid
Wageningen Universiteit lid
Spa Groep lid
EVM lid
C+ adviseur
MPS-ECAS adviseur
Tüv adviseur
Kiwa adviseur