08-02-2016 - Certificatieschema IPM Rattenbeheersing gereed

Het certificatieschema “beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en opslaglocaties” is klaar voor gebruik. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB) heeft deze, net als de overige documenten die nodig zijn voor de certificering, vastgesteld.
 
Aan de slag
Nu deze documenten zijn vastgesteld zijn de criteria duidelijk waar aan moet worden voldaan om te komen tot de bedrijfscertificering voor de beheersing van rattenpopulaties volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM). Zowel bedrijven als certificerende instanties kunnen ermee aan de slag en de laatste voorbereidingen treffen. Bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten anticoagulantia te gebruiken, dienen per 1 januari 2017 te beschikken over dit certificaat. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift. Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
 
Invulling overgangsperiode
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met einddatum is duidelijk. Als u als bedrijf de mogelijkheid wenst te behouden om anticoagulantia om gebouwen toe te passen, dan moet u reeds opgenomen staan in het register van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) én uiteraard volgens de gebruiksvoorschriften te werk gaan. Dit houdt onder andere in dat de rattenbeheersing geheel is gebaseerd op de principes van IPM. Na 1 januari 2017 mag het middel alleen buiten worden toegepast door bedrijven die daadwerkelijk gecertificeerd zijn en opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB. Voor bedrijven die om praktische redenen dan nog niet beschikken over het certificaat geldt dat zij moeten aantonen een overeenkomst met de stichting KPMB en een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en de audit te laten plaatsvinden vóór 1 juni 2017.
 
Aanmeldprocedure en kosten
Door deze invulling van de overgangsperiode behouden bedrijven die in de eerste maanden van het jaar de reguliere audit laten uitvoeren de mogelijkheid om het nieuwe certificaat te verkrijgen tijdens deze reguliere audit.
Naast de bedrijven dienen ook de certificerende instanties hun voorbereidingen te treffen. Dit houdt onder meer in het opleiden van de auditors. Deze worden de komende periode ingepland, zodat de certificerende instanties uiterlijk 1 juni a.s. klaar zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
 
Positie agrariërs
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. Zodra de door LTO ingediende wijzigingen en aanvullingen op dit handboek zijn goedgekeurd, zal worden bezien welke specifiek op de agrariër gerichte aanpassingen in het certificatieschema nodig zijn.
 
Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de stichting KPMB - telefoon: 070‑7503177; e-mail: kpmb@kpmb.nl – of kunt u terecht op de hiervoor ingerichte webpagina ‘IPM Rattenbeheersing’ van de stichting KPMB.