Ondernemer

Klik hier voor de animatiefilm!

Binnen uw onderneming kunnen plaagdieren voor een flinke overlast zorgen. Plaagdieren kunnen bijvoorbeeld ziekten overbrengen, voorraden aantasten, brand veroorzaken, hygiënecodes ondermijnen, imagoschade opleveren en een forse financiële schadepost teweeg brengen. Een zorgvuldige plaagdierbeheersing is daarom noodzakelijk. 
 
Om overlast van plaagdieren te voorkomen dienen preventieve maatregelen te worden genomen. Bij bedrijven in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement staat het nemen van preventieve maatregelen en het geven van advies op dit gebied voorop. Dit volgt uit de beginselen van Integrated Pest Management (IPM), een leidend kwaliteitssysteem dat is geïmplementeerd in het kwaliteitssysteem waaraan gecertificeerde bedrijven moeten voldoen.
 
Initiatief vanuit de branche zelf heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kwaliteitssysteem, die eisen stelt aan het plaagdiermanagementbedrijf. Bedrijven die het Keurmerk Plaagdiermanagement bezitten, zijn erop beoordeeld dat daadwerkelijk volgens dit kwaliteitssysteem wordt gehandeld.

Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven.
                                                        
Wat veroorzaakt de toename van plaagdieren in Nederland?
De afgelopen jaren is het aantal plaagdieren in ons land toegenomen. Het weren en bestrijden van plaagdieren is dan ook met recht een vak apart. Daarbij is het maken van goede afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijk onderdeel. Het Keurmerk Plaagdiermanagement helpt hierbij. Misschien kunt u uit eigen ervaring meepraten over deze ongenode gasten. In plaats van zelf aan de slag te gaan met spuitbussen of flessen met bestrijdingsmiddelen (biociden), schrijft de wet onder meer (zie ook onder “Verantwoordelijkheden goed regelen”) voor dat de bestrijding wordt gedaan door professionals met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

Er zijn uiteenlopende oorzaken op te noemen voor het uitbreken van een plaag. Neem de temperatuur (plaagdieren gedijen over het algemeen beter bij een hogere temperatuur), een hoge luchtvochtigheid, leidingen waardoor plaagdieren het pand binnenkomen of een spouwmuur die onbedoeld als nest fungeert. De bouw van grote verzamelgebouwen (winkelcentra, opslagunits) maakt het voor insecten makkelijker zich te verspreiden. Ook de aanleg van vijvers, beekjes, parken en ander natuurschoon kan leiden tot een toename van het aantal plaagdieren waaronder muizen en ratten, met alle mogelijke gevolgen van dien. En dan is er nog de wijze waarop panden tegenwoordig worden gebouwd. Een groot aantal (kantoor)panden is zodanig geïsoleerd dat muggen, kevers, ovenvisjes, zilvervisjes en vlooien hier een ideaal leefklimaat vinden. Ook specifieke weersomstandigheden (zachte winter, warm voorjaar, meer neerslag) kunnen een opvallende toename van plaagdieren veroorzaken, waaronder wespen, spinnen, etcetera. Het exacte schadebedrag door aanwezigheid van plaagdieren is niet of nauwelijks aan te geven. De aard van de schade is namelijk heel divers. Duidelijk is dat de totale omvang van de schade in de honderden miljoenen euro’s loopt. Des te belangrijker is het om plaagdierbeheersing op een goede manier in te vullen, zodat overlast wordt voorkomen.
Naar boven

Waarom moet ik kiezen voor een bedrijf met het Keurmerk PMB?
Binnen uw onderneming kunnen plaagdieren voor een flinke overlast zorgen. De aanwezigheid van plaagdieren kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een onveilige omgeving door aantasting van gebouwen, installaties en voorraden, hygiënecodes ondermijnen en imagoschade veroorzaken. Een zorgvuldige plaagdierbeheersing is daarom noodzakelijk.

Preventie op het gebied van plaagdierbeheersing is voor uw onderneming van groot belang. Dit volgt onder meer uit de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) dat is geïmplementeerd in het kwaliteitssysteem waaraan de gecertificeerde KPMB bedrijven voldoen. De bedrijven kijken nadrukkelijk verder dan alleen de uitvoering, de nadruk ligt juist veel meer op het beheersen en voorkomen van problemen met plaagdieren. IPM richt zich daarnaast ook op een verantwoord middelengebruik. Om risico´s te beperken is het van groot belang dat alleen biociden worden gebruikt wanneer dit noodzakelijk is. In veel gevallen zijn namelijk ook andere alternatieven voor het gebruik van biociden beschikbaar. Daarom is het van belang dat uw plaagdiermanagementbedrijf op de hoogte is van de actuele bestrijdingsmethoden.
Van een plaagdiermanagementbedrijf moet worden verlangd dat strikt conform de wettelijke voorschriften wordt gewerkt. In combinatie met de nodige professionele ervaring kan overlast op een verantwoorde wijze worden voorkomen, dan wel verholpen.

Binnen steeds meer branches is het noodzakelijk om op grond van hygiënecodes en/of kwaliteitssystemen te voorzien in een deugdelijke plaagdierbeheersing. Doordat het kwaliteitssysteem hier zoveel mogelijk op aansluit, kunt u de plaagdierbeheersing helemaal toevertrouwen aan de bedrijven met het Keurmerk Plaagdiermanagement.
Naar boven

Heb ik als ondernemer een eigen verantwoordelijkheid?
Heeft u toch overlast van plaagdieren, dan is het verstandig een professioneel bedrijf in te schakelen dat is voorzien van het Keurmerk Plaagdiermanagement. Deze bedrijven hebben aantoonbaar gemaakt dat ze de zaken op orde hebben. Een externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instelling vormt dan ook een essentieel onderdeel van het systeem.
Het systeem onder het Keurmerk bevat niet alleen voorschriften op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden.

Voor een verantwoorde en effectieve beheersing van plaagdieren is het maken van goed afspraken essentieel. Hiervoor geldt onder meer dat de verantwoordelijkheden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk moeten zijn. In situaties waarbij sprake is van geïntegreerde bebouwing – zoals winkelcentra, opslagunits, e.d. – is een integrale aanpak met o.a. gemeente, ondernemers, eigenaar, beheerder en plaagdiermanagementbedrijf belangrijk.

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste (preventieve) maatregelen en het inschakelen van een professioneel plaagdiermanagementbedrijf. De wettelijke definitie van gebruiker (“….toepast, toedient, doet toepassen of doet toedienen.”) brengt met zich mee dat ook u, als opdrachtgever, een verantwoordelijkheid heeft voor juist gebruik. Dit betekent ook dat de publieke inspectiediensten (NVWA en/of IL&T) een sanctie kunnen opleggen als binnen uw bedrijf op een foute wijze met middelen wordt omgegaan.
Naar boven

Wat is het effect van certificering?
De gedachte achter certificering is:
 1. Zeg wat je doet,
 2. Doe wat je zegt en
 3. Laat zien dat je doet wat je zegt.

Deze gedachte wordt in een kwaliteitssysteem omschreven in de vorm van vastlegging van een aantal processen en procedures en met als kernwoorden:
 • traceerbaarheid;
 • toetsbaarheid;
 • te kwantificeren doelstellingen.
Dit Kwaliteitssysteem wordt getoetst door een certificerende instelling (CI) die een overeenkomst met Stichting KPMB is aangegaan. Zo is onder andere afgesproken dat de certificerende instelling conform de eisen van accreditatie NEN-EN 17065 en / of ISO 17021 werkzaam is en dat de te certificeren bedrijven een beroepsmogelijkheid conform deze accreditatie-eisen geboden wordt. De erkende certificerende instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is de auditor opgeleid conform de kwalificatie-eisen van de betreffende module. Certificering heeft hierdoor naar de buitenwereld toe een hoge mate van betrouwbaarheid. Certificering waarborgt hetgeen in een schema is vastgesteld en waar een bedrijf aan dient te voldoen. Kortom: waarborging van kwaliteit.

Het kwaliteitssysteem waarborgt dat:
 • conform wet- en regelgeving wordt gehandeld;
 • altijd Vakbekwaam personeel wordt ingezet;
 • Intergrated Pest Management (IPM) leidend is;
 • preventie voorop staat;
 • de best beschikbare maatregelen worden ingenomen;
 • de maatregelen zo min mogelijk ingrijpen in uw dagelijkse bedrijfsvoering.
Het Keurmerk Plaagdiermanagement houdt in dat het bedrijf door een onafhankelijke instantie is beoordeeld op het systematisch naleven van het kwaliteitssysteem.
Naar boven

Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven.